تصاویر نرم افزار

صفحه‌ی اصلی نرم‌افزار
صفحه‌ی اصلی نرم‌افزار با پوسته‌ی تاریک
راهنمای نرم‌افزار
بازی سودوکو
گزارش میزان مطالعه
جعبه‌ی یادآوری
مشاهده‌ی وضعیت مطالعه در صفحه‌ی مطالعه
تکالیف
لیست دروس
محاسبه‌ی درصد پاسخگویی تست‌ها
تنظیمات نرم‌افزار
ثبت نکات درسی
ماشین‌حساب
تقویم
ارسال بازخورد